Çökel Örtü, Paleo-kanal ve Jeomorfolajik Araştırmalar

Dünyadaki yerleşimlerin çoğu Kuvaterner dönem dolgularının oluşturduğu alanlarda bulunmaktadır. Doğal olarak bu durum birçok problemi de içinde barındırmaktadır. Bu problemleri azaltmak ve önemli olanları saptamak amacıyla bu tür zonların haritalanmasında jeofiziğin ayrı bir yeri vardır. Günümüzde çökel örtülerin yüksek ayrımlı görüntülerini elde etmede radar (GPR) önemli veriler sağlar. Bunun yanı sıra bu tür ortamlarda yapılacak elektrik resistivite tomografi (ERT) araştırmaları da bu tür zonlardaki iletken ve dirençli katmanların saptanmasında ve yorumlanmasında önemlidir. Özellikle dünya üzerinde Holosen dönemde ortaya çıkan jeomorfolojik değişimlerin araştırılmasında jeofiziğin önemi büyüktür. Çökel alanlarındaki alüvyal ve flüvyal gelişimlerin tanımlanmasında, eski akarsu yatakları ile gölsel sahalar ve lagünal alanların saptanmasında jeofizik önemli bir araştırma yöntemidir.