Sığ akifer Zonlar ve Hidrojeolojik Sorunlar

Günümüzde suya olan bağımlılık her geçen gün artmaktadır. Bu artış dünyada temiz su kaynakları açısından önemi yüksek sığ akifer sistemlerinin ayrıntılı araştırmalarının yapılmasını zorunlu kılar. Ayrıca bu tür sistemler sığ olduğundan özellikle kentsel ve sanayi alanları yakınında aşırı düzeyde kirlenmeye de maruz kalabilirler. Bu nedenle özellikle kentsel ve sınai alanlara yakın bu tür akiferlerin fiziksel özelliklerinin de belirlenmesinde jeofizik önemi yüksek bir araştırma yöntemidir. Jeofizik araştırmalar yoluyla ortamın fiziki özellikleri, kirlenmeye uğramış alanlar, akiferdeki su derinliği ve su içeren katmanların kalınlığı ile yeraltındaki yayılımları belirlenebilmektedir. Ayrıca dönemsel olarak yapılacak jeofiziksel izleme çalışmaları yardımıyla bu tür alanların maruz kalacağı etkiler zamana bağlı olarak da incelenebilmektedir. Jeofiziğin bu tür zonlar üzerindeki değişimleri saptama yeteneği, gelecekte daha da önem taşıyacak su kaynaklarının korunmasında etkili olmaktadır.