Zemin İncelemeleri

Zemin insanlığın yaşamını sürdürmesinde önemli bir ortamdır. Zeminler genelde eski jeolojik dönemlere ilişkin kayaç ya da formasyonlardan oluşabileceği gibi, Kuvaterner dönemde oluşmuş birimlerden de oluşmaktadır. Özellikle dünya genelinde kentsel ve diğer yerleşim alanları ile sanayi bölgelerinin çoğu bu tür birimler üzerinde bulunmaktadır. Bu birimler genelde yerleşim açısından birçok sorun içerirler. Zeminlerde temel sorunlar kayaç birimlerinde ayrışma, kırılma, çökme gibi etkilerin yanında alüvyal alanlarda oturma, stabilite sorunları, sıvılaşma gibi birçok değişik özellik sunar. Bu sorunların tümü ortamdaki fiziksel değişimlerin bir sonucudur ve özellikle ortamda deprem gibi dinamik bir etki de söz konusu olduğunda zeminde önemli davranış değişiklikleri ortaya çıkabilir. Ortamların statik ve dinamik özelliklerinin belirlenmesinde jeofizik önemli bir yere sahiptir ve yapılacak ayrıntılı çalışmalarla zeminin yeraltı görüntüleri değişik fiziksel yöntemler yardımıyla incelenir. Bu incelemeler sonucunda zeminin fiziksel özellikleri ile oluşan problemler saptanır ve gerekli önlemlerin alınması sağlanır. Ayrıca ortamın dinamik kuvvetlere karşı göstereceği tepki amaçlı çalışmalarla da zemindeki sismik hız davranışı belirlenir ve böylece zeminin büyütme faktörleri, sıvılaşma özelliği, deprem dalgasına karşı vereceği tepkiler gibi birçok bilgi elde edilebilir.